จอหอรุ่น 47 กองร้อยที่ 3

******************************************

แจ้งข่าวเพื่อนร้อย 3