× ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
open
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดงานจราจร


พ.ต.ท.เชิดชัย ถนอมชีพ
สวป.สภ.หนองฮี ปฏิบัติราชการ สภ.ธวัชบุรีฯ
หัวหน้างานจราจร


ร.ต.อ.วรวิทย์  สุ่มมาตย์
รอง สว.จร.สภ.ธวัชบุรี
รองหัวหน้างานจราจร


ร.ต.ท.อาทิตย์ สีดามายต์
รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ธวัชบุรี
รองหัวหน้างานจราจร


ร.ต.ต.นิพล เหล่ายนขาม
รอง สว.ฯ สภ.ธวัชบุรี
รองหัวหน้างานจราจร


 ด.ต.ไพบูลย์ ผ่องศาลา


 ด.ต.สมจิตร  จุลวงษ์


ด.ต.สนั่น  จันทร์เสถีย


ด.ต.สุพล  ระหา


ด.ต.กัมพล  วิเศษสุด


ด.ต.สมัย  สงคริน


ด.ต.พิเชษฐ์  ปิ่นนาค


ด.ต.สุวัฒนชัย วิชานัง


จ.ส.ต.วรวิทย์ นาวารี


จ.ส.ต.เอกพงษ์ พลเสนา


ส.ต.ท.อดิสร ประสมมูล