× ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
open
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นายปรีชา จันทร์เทพ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
ประธาน


พ.ต.อ.นิยม  ฤทธิ์เลื่อน
ผกก.สภ.ธวัชบุรี
รอง ประธาน กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นางรัศมี  แวงวรรณ
นายกเทศมนตรีบ้านนิเวศน์
รองประธาน กต.ตร.สภ.ธวัชบุรี


นายธงชัย  อรรคพงษ์
ปลัดอำเภอธวัชบุรีฯ
กรรมการ


พ.ต.ท.สีหชาติ  พรจรรยา
รอง ผกก.สส.ฯ
กรรมการ


พ.ต.ท.วัชรินทร์ สัตยาคุณ
รอง ผกก.ป.ฯ
กรรมการ/เลขานุการ กต.ตร.ฯ

 


พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
กรรมการ


พ.ต.ท.อนุวัตร  บุญวิเศษ
รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
กรรมการ


นายไพบูลย์ บังจันทร์
นายก อบต.เมืองน้อย
กรรมการ

 


นายธวัช แต้ลำพัว
กำนันตำบลมะอึ
กรรมการ


ด.ต.ครรชิต  ผริตะโกมล
ข้าราชการตำรวจ
กรรมการ


นายวรวุฒิ โคตรพันธ์
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

 


นางณัชพัชรพร  ศิริโท
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ


นางท่อนจันทร์ วงศ์พรม
ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
กรรมการ


ร.ต.ต.ประจวน จักรวรรดิ์
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 


นายสุเทพ  แสนมนตรี
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


ร.ต.ต.วสันต์ สุ่มมาตย์
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


นายสัมฤทธิ์จตุรัส
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 


นายประเสริฐ สมอุดร
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


นางประนอม วงศ์ขุมเงิน
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ


น.ส.รัตติกร จุรีมาศ
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
กรรมการ

 


ร.ต.อ.ประวิทย์  สร้อยสิงห์
รอง สว.ธรฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

 


ร.ต.ต.บุญร่วม  สุ่มมาตย์
รอง สว.ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ