สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071

งานป้องกันปราบปราม


พ.ต.ท.วัชรินทร์   สัตยาคุณ
รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรี
08-1975-2461

พ.ต.ท.เชิดชัย ถนอมชีพ
สวป.สภ.หนองฮี ปฏิบัติราชการ สภ.ธวัชบุรีฯ
08-6358-7964


ร.ต.อ.เศวก จรพิศ์
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี 


ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ พลเวียง
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.บุญเรือง ภูมิภาค
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี

 

ธุรการป้องกันปราบปราม


ร.ต.ท.ณทพรรษ  แก้วขอนแก่น
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี
ธุรการงานป้องกันฯ


จ.ส.ต.อดิสรณ์ สุ่มมาตย์
ผบ.หมู่ฯ
ธุรการงานป้องกันฯ

งานสื่อสาร


ร.ต.ต.จรรยา สุทธิประภา
รอง สว.(ป.) สภ.ธวัชบุรี

หัวหน้างานสื่อสาร


ด.ต.รัศมี สุวรรณศรี
ผบ.หมู่ฯ


ด.ต.ไพรัตน์ วิชพล
ผบ.หมู่ฯ