สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071


อาคารที่ทำการเก่า

อาคารที่ทำการใหม่

ประวัติสถานีตำรวจ

1.ประวัติความเป็นมาก่อนตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี
        ตามประวัติบอกเล่ากล่าวขานกันมาว่า เดิมสถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารหลังปัจจุบัน ระยะห่าง 100 เมตร  ติดกับถนนสายร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี ทางด้านทิศใต้ของถนน ปลูกเป็นลักษณะแบบเพิงหมาแหงน เสาไม้ 4 ต้น หลัง คามุงด้วยหญ้าแฝก ฝาและไม้กระดานเป็นฟากไม้ไผ่ กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร มีกำลังตำรวจประมาณ 4-5 นาย การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อมณฑลร้อยเอ็ดสิบตำรวจโท อั้ว นุริตมนต์ เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรกต่อมาสถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี ได้สร้างที่ทำการหลังใหม่อยู่ทางด้านทิศใต้ของถนนห่างจากถนนประมาณ50 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา มีมุขข้างหน้าใต้ถุนโล่ง หลังคามุงด้วยสังกะสี ชั้นบนตัวอาคารฝาไม้กระดานข้างในโล่ง  พื้นไม้กระดานเนื้อแข็ง เสาไม้เนื้อแข็ง พื้นล่างปูด้วยลูกลัง

2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรีในปัจจุบัน
         สถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี ได้ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติงานและขยายออกด้านข้างเพื่อเป็นห้องพนักงานสอบสวน

3.พิกัดภูมิศาสตร์  CC 664733

4.พื้นที่รับผิดชอบ
   มีพื้นที่ประมาณ 332.54 ตารางกิโลเมตร รับผิดชอบ 12 ตำบล 147 หมู่บ้าน โดยแยกเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

       - มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง และเทศบาลตำบล 5 แห่ง

          ทิศเหนือ                 ติดกับกิ่งอำเภอเชียงขวัญ
          
ทิศใต้                     ติดกับอำเภออาจสามารถ
          
ทิศตะวันออก           ติดกับกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
          
ทิศตะวันตก             ติดกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

5.รายชื่อผู้บังคับบัญชาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี จากอดีตถึงปัจจุบัน

1.

...อั้ว

นุริตมนต์

หัวหน้าสถานี

2471 – 2475

2.

...สิงห์

คุณารักษ์

หัวหน้าสถาน

2475 – 2479

3.

...ถาวร

เทวาทุดี

หัวหน้าสถานี

2479 – 2481

4.

...จำนง

เหลืองพยุง

หัวหน้าสถานี

2481 – 2483

5.

...สุเทพ

อัญญโพธิ์

หัวหน้าสถานี

2483 – 2489

6.

...หลง

ดีรูป

หัวหน้าสถานี

2489 – 2500

7.

...ประธาน

ฐานรัศมี

หัวหน้าสถานี

2500 – 2501

8.

...เชื้อ

ศรีสกุลไทย

หัวหน้าสถานี

2501 – 2502

9.

...ศุข

ไฉนกลาง

หัวหน้าสถานี

2502 – 2503

10.

...จำเนียร

สุวรรณปาน

หัวหน้าสถานี

2503 – 2504

11.

...ดำรง

บุตรเศรณี

ผู้บังคับกอง

2504 – 2509

12.

...บัญญัติ

สุพานิช

ผู้บังคับกอง

2509 – 2510

13.

...สุชาติ 

ศรีเพ็ญชัย

ผู้บังคับกอง

2510 – 2518

14.

...บุญเลิศ

นันทโพธิเดช

สารวัตรใหญ่

2518 – 2519

15.

...ชนก

นุ่มน้อย

สารวัตรใหญ่

2519 – 2524

16.

...ทวน

โตบัว

สารวัตรใหญ่

2524 – 2525

17.

...บุญสาร

หล้าสุวงษ์

สารวัตรใหญ่

2525 – 2529

18.

...ยงยุทธ

สง่าเนตร

สารวัตรใหญ่

2529 – 2532

19.

...อดุลย์

ลีบำรุง

สารวัตรใหญ่

2532 – 2534

20.

...ณรงค์

โพธิจักร

สารวัตรใหญ่

2534 – 2535

21.

...เพ็ญ

กาจธัญกิจ

รอง ผกก.หัวหน้า

2535 – 2539

22.

...นรินทร์

เทพบุตร

รอง ผกก.หัวหน้า

2539 – 2541

23.

...บันลือ

สว่างแจ้ง

ผู้กำกับการสถานี

2541 – 2542

24.

...มงคลชัย

พันธุ์งาม

ผู้กำกับการสถานี

2542 - 2543

25.

...บงการ

จุติวัฒนชัย

ผู้กำกับการสถานี

2543 - 2545

26.

...โอฬาร

เอี่ยมสวัสดิ์

ผู้กำกับการสถานี

2545 - 2547

27.

พ.ต.อ.อรุณสวัสดิ์

อนุสสรราชกิจ

ผู้กำกับการสถานี

2547 - 2549

28.

พ.ต.อ.สุริยัน

ดวงก้งแสน

ผู้กำกับการสถานี

พ.ย.2549- พ.ย.2551

29.

พ.ต.อ.ชิรญาณ

ปาจรียานนท์

ผู้กำกับการสถานี

พ.ย.2551-เม.ย.2555

30.

พ.ต.อ.วีระเดช

เลขะวรกุล

ผู้กำกับการสถานี

เม.ย.2555-ม.ค.2558

31.

พ.ต.อ.สุกฤษณ์

ข้อร่วมคิด

ผู้กำกับการสถานี

ม.ค.2558-มิ.ย.2560

32. พ.ต.อ.นิยม ฤทธิ์เลื่อน ผู้กำกับการสถานี มิ.ย.2560-ปัจจุบัน

6.จำนวนข้าราชการตำรวจข้าราชการตำรวจ
   - ชั้นสัญญาบัตร 39 นาย
   - ข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน 64 นาย

7.จำนวนประชากร จำนวนทั้งหมดในเขตอำเภอธวัชบุร 68,229 คน
   - ชาย  34,112  คน
   -
หญิง  34,117  คน
อัตราส่วนข้าราชการตำรวจต่อประชากร 1:662.41 คน
  ******  ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ***

8.การคมนาคม
-
เดินทางโดยรถยนต์  ทางหลวงหมายเลข 23 จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 521 กม.
-
เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถึงอำเภอธวัชบุรี ระยะทางประมาณ 12 กม.
-
เดินทางโดยเครื่องบิน จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(ในเขต อ.ธวัชบุรี) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง