งานสืบสวน - ปส.


พ.ต.ท.สีหชาติ  พรจรรยา
รอง  ผกก.สส.สภ.ธวัชบุรี


พ.ต.ท.วุฒิวิวัฒน์  แวสะแลแม 

ตำแหน่ง  สว.สส.สภ.อ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ประเสริฐ   สระแก้ว
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.เรืองสินธ์ คำมุลนา
รอง สว.สส.สภ.ธวัชุรี


ร.ต.อ.ประชา ดวงพายัพ
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.แสงเทียน  พรมชาดา
รอง สวป.สภ.ธวัชุรี

 


 
ด.ต.เสริมตระกูล   เที่ยงผดุง


ด.ต.สมควร  เศษจันทร์


ด.ต.สิริพงศ์  อุณภา


จ.ส.ต.สุรไกร ไชยชิน


จ.ส.ต.สุรขัย  ตาเมือง


จ.ส.ต.ฤทธิชัย แสนบัว


จ.ส.ต.สิทธิกร  จันทรโคตร


ส.ต.ท.สุทินต์ ศรีพันธ์