× ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
open
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดงานป้องกันปราบปราม


พ.ต.ท.เชิดชัย ถนอมชีพ
รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรีฯ
08-6358-7964


พ.ต.ท.อภิสันต์  ทองหมู่
สวป.สภ.ธวัชบุรีฯ
08-6358-7964


ร.ต.อ.เศวก จรพิศ์
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี 


ร.ต.อ.ณัฐพงษ์ พลเวียง
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.สุชาติ พูนขุนทด
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี

 


ร.ต.อ.บุญเรือง ภูมิภาค
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.ท.ณทพรรษ แก้วขอนแก่น
รอง สวป.สภ.ธวัชบุรี

ธุรการป้องกันปราบปราม


จ.ส.ต.อดิสรณ์ สุ่มมาตย์
ผบ.หมู่ฯ
ธุรการงานป้องกันฯ

งานสื่อสาร


ร.ต.ต.จรรยา สุทธิประภา
รอง สว.(ป.) สภ.ธวัชบุรี
หัวหน้างานสื่อสาร


ด.ต.รัศมี สุวรรณศรี
ผบ.หมู่ฯ


ด.ต.ไพรัตน์ วิชพล
ผบ.หมู่ฯ