× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ประวัติสถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี

เก่า

อาคารที่ทำการในอดีต

อาคารที่ทำการปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจชุมชนธงธานี


...ได้บอกเล่ากล่าวขานกันมาว่า ....

1.ประวัติความเป็นมาก่อนตั้งสถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี
        ตามประวัติบอกเล่ากล่าวขานกันมาว่า เดิมสถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารหลังปัจจุบัน ระยะห่าง 100 เมตร  ติดกับถนนสายร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี ทางด้านทิศใต้ของถนน ปลูกเป็นลักษณะแบบเพิงหมาแหงน เสาไม้ 4 ต้น หลัง คามุงด้วยหญ้าแฝก ฝาและไม้กระดานเป็นฟากไม้ไผ่ กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร มีกำลังตำรวจประมาณ 4-5 นาย การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อมณฑลร้อยเอ็ดสิบตำรวจโท อั้ว นุริตมนต์ เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจคนแรกต่อมาสถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี ได้สร้างที่ทำการหลังใหม่อยู่ทางด้านทิศใต้ของถนนห่างจากถนนประมาณ50 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา มีมุขข้างหน้าใต้ถุนโล่ง หลังคามุงด้วยสังกะสี ชั้นบนตัวอาคารฝาไม้กระดานข้างในโล่ง  พื้นไม้กระดานเนื้อแข็ง เสาไม้เนื้อแข็ง พื้นล่างปูด้วยลูกลัง และได้ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติงานและขยายออกด้านข้างเพื่อเป็นห้องพนักงานสอบสวน

2.สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรีในปัจจุบัน  ( ชื่อเดิม  สถานีตำรวจภูธรอำเภอธวัชบุรี )
         
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี  ปัจจุบันได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเป็นอาคารตึก  4 ชั้น  เปิดทำการ เมื่อวันที่  13 ตุลาคม  2559

3.พิกัดภูมิศาสตร์  CC664733

4.พื้นที่รับผิดชอบ
   มีพื้นที่ประมาณ 332.54 ตารางกิโลเมตร รับผิดชอบ 12 ตำบล 147หมู่บ้าน โดยแยกเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่น และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
       - มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง และเทศบาลตำบล 5 แห่ง
          -ทิศเหนือ              ติดกับกิ่งอำเภอเชียงขวัญ
          -ทิศใต้                  ติดกับอำเภออาจสามารถ
          -ทิศตะวันออก        ติดกับกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง
          -ทิศตะวันตก         ติดกับอำเภอเมืองร้อยเ
อ็ด

5.รายชื่อผู้บังคับบัญชาผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี จากอดีตถึงปัจจุบัน
1.ส...อั้ว นุริตมนต์ หน.สถานี พ.ศ.2471 – 2475
2.ส...สิงห์ คุณารักษ์ หน.สถานี พ.ศ.2475 – 2479
3.ร...ถาวร เทวาทุดี หน.สถานี พ.ศ.2479 – 2481
4.ร...จำนง เหลืองพยุง หน.สถานี พ.ศ.2481 – 2483
5.ร...สุเทพ อัญญโพธิ์ หน.สถานี พ.ศ.2483 – 2489
6.ร...หลง ดีรูป หน.สถานี พ.ศ.2489 – 2500
7.ร...ประธาน ฐานรัศมี หน.สถานี พ.ศ.2500 – 2501
8.ร...เชื้อ ศรีสกุลไทย หน.สถานี พ.ศ.2501 – 2502
9.ร...ศุข ไฉนกลาง หน.สถานี พ.ศ.2502 – 2503
10.ร...จำเนียร สุวรรณปาน หน.สถานี พ.ศ.2503 – 2504
11.ร...ดำรง บุตรเศรณี ผู้บังคับกอง พ.ศ.2504 – 2509
12.พ...บัญญัติ สุพานิช ผู้บังคับกอง พ.ศ.2509 – 2510
13.พ...สุชาติ  ศรีเพ็ญชัย ผู้บังคับกอง พ.ศ.2510 – 2518
14.พ...บุญเลิศ นันทโพธิเดช สวญ. พ.ศ.2518 – 2519
15.พ...ชนก นุ่มน้อย สวญ. พ.ศ.2519 – 2524
16.พ...ทวน โตบัว สวญ. พ.ศ.2524 – 2525
17.พ...บุญสาร หล้าสุวงษ์ พ.ศ.สวญ. 2525 – 2529
18.พ...ยงยุทธ สง่าเนตร สวญ. พ.ศ.2529 – 2532
19.พ...อดุลย์ ลีบำรุง สวญ. พ.ศ.2532 – 2534
20.พ...ณรงค์ โพธิจักร สวญ. พ.ศ.2534 – 2535
21.พ...เพ็ญ กาจธัญกิจ รอง ผกก.หน. พ.ศ.2535 – 2539
22.พ...นรินทร์ เทพบุตร รอง ผกก.หน พ.ศ.2539 – 2541
23.พ...บันลือ สว่างแจ้ง รอง ผกก.หน พ.ศ.2541 – 2542
24.พ...มงคลชัย พันธุ์งาม ผกก.สภ. พ.ศ.2542 - 2543
25.พ...บงการ จุติวัฒนชัย ผกก.สภ. พ.ศ.2543 - 2545
26.พ...โอฬาร เอี่ยมสวัสดิ์ ผกก.สภ. พ.ศ.2545 - 2547
27.พ.ต.อ.อรุณสวัสดิ์ อนุสสรราชกิจ ผกก.สภ. พ.ศ.2547 - 2549
28.พ.ต.อ.สุริยัน ดวงก้งแสน ผกก.สภ. พ.ย. พ.ศ.2549 - พ.ย.2551
29.พ.ต.อ.ชิรญาณ ปาจรียานนท์ ผกก.สภ. พ.ย. พ.ศ.2551 - เม.ย.2555
30.พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล ผกก.สภ. เม.ย. พ.ศ.2555 - ม.ค.2558
31.พ.ต.อ.สุกฤษณ์ ข้อร่วมคิด ผกก.สภ. ม.ค.พ.ศ. 2558 - มิ.ย.2560
32.พ.ต.อ.นิยม ฤทธิ์เลื่อน ผกก.สภ. 8 มิ.ย. พ.ศ.2560 - 15 มี.ค.2562
33.พ.ต.อ.ไกร สอนสี ผกก.สภ. 15 มี.ค. พ.ศ.2562 - 13 ธ.ค.2562
34.พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีผ่องงาม ผกก.สภ. 13 ธ.ค.2562 - 3 ธ.ค.2564
35.พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์ ผกก.สภ. 3 ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน

6.จำนวนข้าราชการตำรวจข้าราชการตำรวจ
   - ชั้นสัญญาบัตร 57 นาย
  - ข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน 70 นาย
  ***อัตราคนครอง ***

7.จำนวนประชากร จำนวนทั้งหมดในเขตอำเภอธวัชบุรี 68,353 คน
    - ชาย  34,076  คน
   -
หญิง  34,277  คน
อัตราส่วนข้าราชการตำรวจต่อประชากร 1:538.2 คน
  ******  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ***

8.การคมนาคม
-เดินทางโดยรถยนต์  ทางหลวงหมายเลข 23 จากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 521 กม.
-
เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถึงอำเภอธวัชบุรี ระยะทางประมาณ 12 กม.
-
เดินทางโดยเครื่องบิน จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด(ในเขต อ.ธวัชบุรี) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง


ประวัติการก่อสร้างรั้ว - กำแพงสถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี

ผังการก่อสร้าง

รั้ว - กำแพงที่ทำการก่อสร้าง

รั้ว - กำแพงที่ทำการก่อสร้าง

บริเวณรั้ง - กำแพงที่ก่อสร้างเสร็จ

ประวัติการก่อสร้างหอพระสถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี

หอพระ

หอพระ

หอพระ

หอพระ