สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
27 หมู่ 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-569071

งานสอบสวน


พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี
หัวหน้างานสอบสวน
08-9640-5944


พ.ต.ท..อนุวัตร  บุญวิเศษ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี
08-1262-1610


พ.ต.ต.สมศักดิ์  เกตุพิบูลย์ 
พงส.สภ.ธวัชบุรี
08-1967-5539


ร.ต.อ.วีระศักดิ์  พันธะชุม
พงส.สภ.ธวัชบุรี
08-1055-2217


ร.ต.อ.วัฒนา  วงศ์อินตา
พงส.สภ.ธวัชบุรี

ธุรการสอบสวน


ร.ต.ต.อุทัย  สินทะแสน
รอง สว.ฯ


ด.ต.สุวัฒน์  ใจกว้าง

 


ส.ต.อ.มงคล  เศษแสนวงศ์

เสมียนประจำวัน


ด.ต.สมศักดิ์ งามเสริฐ


ด.ต.จิรายุทธ แสนศักดิ์


ด.ต.ชัยยา ศรีชัย

ผู้ช่วย พงส.


ด.ต.คณาธิป  จอมคำศรี


ด.ต.สำฤทธิ์  หงส์วิไล


ด.ต.วีระพล  ดำแดงดี

เจ้าหน้าที่ส่งหมาย-ติดต่อศาล-อัยการ

 


ด.ต.รณรงค์  ศรีโคตา

 

เสมียนปรีบเทียบปรับ


ด.ต.บัณฑิต  สาคร

 


ด.ต.หญิงปาณิสรา ธัญญาภิบาล

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ


ด.ต.สมเกียรติ์  สุวรรณศร

 


ด.ต.บุญศรี  สิงห์ทอง