× ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
open
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



งานสอบสวน


พ.ต.ท.สมศักดิ์  รุ่งแสง
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี
หัวหน้างานสอบสวน
08-9640-5944


พ.ต.ท..อนุวัตร  บุญวิเศษ
รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ธวัชบุรี
08-1262-1610


พ.ต.ต.สมศักดิ์  เกตุพิบูลย์ 
พงส.สภ.ธวัชบุรี
08-1967-5539


ร.ต.อ.ประสิทธิ์ เทพตีเหล็ก
พงส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.วัฒนา  วงศ์อินตา
พงส.สภ.ธวัชบุรี

ธุรการสอบสวน


ร.ต.ท.อุทัย  สินทะแสน
รอง สว.ฯ


ด.ต.สุวัฒน์  ใจกว้าง

 


จ.ส.ต.มงคล  เศษแสนวงศ์

เสมียนประจำวัน


ด.ต.ศักดิ์ งามเสริฐ


ด.ต.จิรายุทธ แสนศักดิ์


ส.ต.ท.ศิริรัตน์ พรมนัส

ผู้ช่วย พงส.


ร.ต.ต.คณาธิป  จอมคำศรี


ด.ต.สำฤทธิ์  หงส์วิไล


ด.ต.วีระพล  ดำแดงดี

เจ้าหน้าที่ส่งหมาย-ติดต่อศาล-อัยการ


ด.ต.รณรงค์  ศรีโคตา

 


ด.ต.อนุภัทร จันทะบุตร

เสมียนปรีบเทียบปรับ


ด.ต.บัณฑิต  สาคร

 


ด.ต.หญิงปาณิสรา ธัญญาภิบาล

เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือ


ด.ต.สมเกียรติ์  สุวรรณศร


ด.ต.อาทิตย์ สิทธิราช


จ.ส.ต.อภิชาติ อ่อนคำ