งานสืบสวน - ปส.


พ.ต.ท.สีหชาติ  พรจรรยา
รอง  ผกก.สส.สภ.ธวัชบุรี


พ.ต.ท.วุฒิวิวัฒน์  แวสะแลแม 

ตำแหน่ง  สว.สส.สภ.อ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.ประเสริฐ   สระแก้ว
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.อ.เรืองสินธ์ คำมุลนา
รอง สว.สส.สภ.ธวัชุรี


ร.ต.อ.วัฒนา   ข่าขันมะลี
รอง สว.สส.สภ.ธวัชบุรี


ร.ต.ท.แสงเทียน  พรมชาดา
รอง สวป.สภ.ธวัชุรี

 


 
ด.ต.เสริมตระกูล   เที่ยงผดุง


ด.ต.สมควร  เศษจันทร์


ด.ต.สิริพงศ์  อุณภา


ด.ต.หญิงปาณิสรา ธัญญาภิบาล


จ.ส.ต.สุรไกร ไชยชิน


จ.ส.ต.สุรขัย  ตาเมือง


จ.ส.ต.เกียรติศักดิ์ มลาไสย


จ.ส.ต.ฤทธิชัย แสนบัว