× ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
open
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดงานอำนวยการ


พ.ต.ท.วัชรินทร์  สัตยาคุณ

รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรี

นโยบายและแผน


ร.ต.อ.ประวิทย์  สร้อยสิงห์
รอง สว.ธร. สภ.ธวัชบุรี

ทะเบียนพล


ด.ต.หญิงวนิดา โคตรบรรเทา

งบประมาณการเงิน


ร.ต.อ.บรรจง  อนันต์เอื้อ
รอง สว.จร. สภ.ธวัชบุรี
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน


ด.ต.หญิงมยุรี  วงศ์สนาม
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วยงานการเงิน

พัสดุครุภัณฑ์

 
ร.ต.ต.บุญร่วม  สุ่มมาตย์
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุครุภัณฑ์

งานสารบรรณ

 
ด.ต.รังสรรค์  ขันฝากา

เทคโนโลยีสารสนเทศ


ด.ต.สุพจน์ สังฆฤคาม

ประชาสัมพันธ์


ด.ต.สุรพงษ์ วงศ์วิลาศ