× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


งานอำนวยการ


พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี
รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรี


พ.ต.ต.อนุวัฒน์  แสงชมภู
สว.อก.สภ.ธวัชบุรี

นโยบายและแผน


ร.ต.อ.ประวิทย์  สร้อยสิงห์
รอง สว.ธร. สภ.ธวัชบุรี

ทะเบียนพล


ด.ต.หญิงวนิดา โคตรบรรเท


ด.ต.หญิงสายรุ้ง นิลผาย

งบประมาณการเงิน


ร.ต.ต.หญิงจัน
ทร์เพ็ญ ศิลสัตย์


ด.ต.อนุภัทร จันทะบุตร

พัสดุครุภัณฑ์

 
ร.ต.ต.บุญร่วม  สุ่มมาตย์

งานสารบรรณ

 
ร.ต.ต.รังสรรค์  ขันฝากา

 
ด.ต.อาทิตย์ สิทธิราช

เทคโนโลยีสารสนเทศ


ด.ต.สุพจน์ สังฆคาม

ประชาสัมพันธ์


ด.ต.หญิงปาณิสรา ธัญญาภิบาล