× ประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา งานป้องกันฯ งานสอบสวน งานสืบสวน งานจราจร งานอำนวยการ กต.ตร.สภ.
สายการบังคับบัญชา
สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดงานอำนวยการ


พ.ต.ท.เนติพจน์  สุภารี
รอง ผกก.ป.สภ.ธวัชบุรี


พ.ต.ต.อนุวัฒน์  แสงชมภู
สว.อก.สภ.ธวัชบุรี

นโยบายและแผน


ร.ต.อ.ประวิทย์  สร้อยสิงห์
รอง สว.ธร. สภ.ธวัชบุรี

ทะเบียนพล


ด.ต.หญิงวนิดา โคตรบรรเทา

งบประมาณการเงิน


ด.ต.อนุภัทร จันทะบุตร
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน


ด.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ ศิลสัตย์
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน

พัสดุครุภัณฑ์

 
ร.ต.ต.บุญร่วม  สุ่มมาตย์
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุครุภัณฑ์

งานสารบรรณ

 
ด.ต.รังสรรค์  ขันฝากา

เทคโนโลยีสารสนเทศ


ด.ต.สุพจน์ สังฆคาม

ประชาสัมพันธ์


ด.ต.หญิงปาณิสรา ธัญญาภิบาล